நியாயத்திற்கான எங்களுடைய போராட்டம் தொடரும்… #NationWithLavanya

9:03 AM · Jan 28, 2022

844
4,877
618
9,549
190,957
Replying to @annamalai_k
உங்களுடன் நான்.
0
0
0
1
Replying to @annamalai_k
If you find a fault here why cant you take it legally through your government support instead of creating tension among peoples. Your aim is to divide the people based on religion which can be seen clearly by all
17
2
0
57
உண்மையான தமிழன். சிவாய நம!
0
0
0
0